Sokudo.pl | RODO Sokudo.pl | RODO

Klub Sportowy SOKUDO

Karate Koszykówka Lekkoatletyka

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych lub Państwa dziecka jest Klub Sportowy SOKUDO, z siedzibą  w Otwocku, ul. Kraszewskiego 85 O/1. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@sokudo.pl
 2. Dane Państwa dziecka lub Państwa dane osobowe (dalej Państwa dane) będą przetwarzane w celu realizacji zadań  Klubu Sportowego SOKUDO z siedzibą w Otwocku, ul. Kraszewskiego 85 O/1, jak również w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych oraz promocyjnych Klubu Sportowego SOKUDO, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 9 ust. 2 lit. a.
 3. Klub Sportowy "Sokudo" przetwarza przede wszystkim dane związane z przynależnością do klubu, zawarte w deklaracji członkowskiej.

Do realizacji celów zawartych w pkt. 2 wykorzystujemy także dane wizerunkowe członków i zawodników klubu, a także kadry instruktorsko-trenerskiej w formie fotografii analogowej, cyfrowej, zapisów video oraz publikujemy je w internetowych serwisach klubu, wydawnictwach tradycyjnych oraz mediach społecznościowych.

 1. Jeśli będą tego wymagać przepisy prawa np. dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, ubezpieczeniowe, finansowe i rachunkowe, administrator może wymagać innych niezbędnych danych.
 2. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli zrealizować zadania Klubu Sportowego SOKUDO. Podane Państwa dane mogą być przekazywane innym odbiorcom, a w szczególności:
 3. organom administracji państwowej i samorządowej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, organizacjom sportowym (np. klubom, związkom okręgowym i krajowym);
 4. osobom upoważnionym przez nas; naszym pracownikom i podmiotom współpracującym z administratorem (np. księgowym, prawnikom, informatykom), którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 5. podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
 6. innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, sędziom.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem członkostwa,  uczestnictwa w zajęciach i aktywnościach Klubu Sportowego SOKUDO. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości członkowstwa, uczestnictwa w zajęciach i aktywnościach organizowanych przez Klub Sportowy SOKUDO.
 9. Dane udostępnione przez Państwa mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Klub Sportowy SOKUDO nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Dziękujemy, za zapoznanie się z klauzulą informacyjną. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dane były przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i zgodność z prawem.

Chcesz zostać partnerem lub sponsorem naszego klubu?
Zapraszamy do kontaktu z nami.